Tôi nghỉ việc ở công ty đã gần một tháng.

Do có việc đột xuất phải về quê nên tôi đã không đi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Bây giờ tôi đi đăng ký thì có kịp không?

trituan1976@yahoo.com.vn

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH trả lời: Theo Điều 34 Nghị định 127 ngày 12-12-2008 của Chính phủ, trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải đến cơ quan lao động để đăng ký. Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm.

Như vậy, ông đã quá thời hạn để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

2. Làm giám đốc hai công ty

Tôi đang làm giám đốc một công ty cổ phần. Nay tôi được mời làm giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn do một người bạn thành lập. Vậy tôi có thể cùng lúc làm giám đốc của hai công ty không?

Hoàng Minh T. (012182225...)

Luật sư ??NG ANH TU?NĐẶNG ANH TUẤN trả lời: Theo khoản 4 Điều 15 Nghị định 102 ngày 1-10-2010 của Chính phủ (hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp), nếu điều lệ công ty không quy định khác thì chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc (tổng giám đốc) của một công ty có thể kiêm chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc (tổng giám đốc) của công ty khác, trừ trường hợp giám đốc (tổng giám đốc) công ty cổ phần không được đồng thời làm giám đốc (tổng giám đốc) công ty khác theo khoản 2 Điều 116 của Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, ông không thể cùng làm giám đốc của hai công ty như đã nêu trong thư.

ĐL ghi