Sở Tư pháp đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

Họ và tên               :               Kim Đa Eun

Giới tính                 :               Nữ

Sinh  ngày             :               20/12/2012

Nơi sinh                 :               Bệnh viện nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ chiếu số           :               B9378183

Cấp ngày               :               30/6/2014     

Cấp tại                 :            Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú        :               86/35/27 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận,

                                          Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 14 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam,

                        Sở Tư pháp thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Kim Đa Eun. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của người có tên nêu trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo qui định của Luật Quốc tịch Việt Nam.