(PLO)- Pháp Luật TP.HCM đăng tải toàn bộ điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2011-2012 của các trường THPT tại TP.HCM.

STT

Teân Tröôøng

Q/H

NV 1

NV 2

NV 3

1

THPT Tröng Vöông

01

33,50

34,50

35,50

2

THPT Buøi Thò Xuaân

01

37,00

38,00

39,00

3

THPT Naêng Khieáu TDTT

01

14,00

14,50

15,00

4

THPT Ten Lô Man

01

24,75

25,50

26,50

5

THPT Löông Theá Vinh

01

31,25

31,50

32,00

6

THPT Leâ Quyù Ñoân

03

35,00

35,25

35,25

7

THPT Nguyeãn Thò Minh Khai

03

37,25

37,25

38,25

8

THPT Leâ Thò Hoàng Gaám

03

25,50

26,00

26,50

9

THPT Marie Curie

03

29,25

30,25

31,00

10

THPT Nguyeãn Thò Dieäu

03

26,25

26,50

27,50

11

THPT Nguyeãn Traõi

04

28,50

29,25

30,00

12

THPT Nguyeãn Höõu Thoï

04

20,00

20,50

21,25

13

THPT Huøng Vöông

05

31,75

32,75

33,75

14

TH Thöïc Haønh ÑHSP

05

37,25

38,25

39,25

15

TH Thöïc Haønh Saøi Goøn

05

33,00

34,00

34,00

16

THPT Traàn Khai Nguyeân

05

30,00

30,25

31,00

17

THPT Traàn Höõu Trang

05

24,25

25,25

26,25

18

THPT Leâ Thaùnh Toân

07

22,50

23,00

23,00

19

THPT Ngoâ Quyeàn

07

24,50

24,50

25,00

20

THPT Taân Phong

07

18,25

19,00

19,75

21

THPT Nam Saøi Goøn

07

23,75

24,50

25,00

22

THPT Löông Vaên Can

08

25,00

25,50

26,00

23

THPT Ngoâ Gia Töï

08

19,00

20,00

21,00

24

THPT Taï Quang Böûu

08

23,00

24,00

24,50

25

THPT Nguyeãn Vaên Linh

08

15,50

16,25

17,25

26

THPT chuyeân NKTDTT Nguyeãn Thò Ñònh

08

13,00

13,00

13,00

27

THPT Nguyeãn Khuyeán

10

32,50

33,25

33,25

28

THPT Nguyeãn Du

10

35,50

36,25

37,25

29

THPT Nguyeãn An Ninh

10

23,75

24,75

25,25

30

THPT Dieân Hoàng

10

23,50

24,00

25,00

31

THPT Söông Nguyeät Anh

10

22,75

23,75

24,50

32

THPT Nguyeãn Hieàn

11

32,00

32,75

32,75

33

THPT Traàn Quang Khaûi

11

27,75

28,75

28,75

34

THPT Nam Kyø Khôûi Nghóa

11

25,75

26,75

26,75

35

THPT Voõ Tröôøng Toaûn

12

28,75

29,75

30,75

36

THPT Tröôøng Chinh

12

26,75

27,50

28,00

37

THPT Thaïnh Loäc

12

24,25

24,50

24,50

38

THPT Thanh Ña

Bình Thaïnh

23,50

24,50

25,50

39

THPT Voõ Thò Saùu

Bình Thaïnh

31,75

32,50

32,50

40

THPT Gia Ñònh

Bình Thaïnh

35,00

35,25

35,75

41

THPT Phan Ñaêng Löu

Bình Thaïnh

26,50

27,25

27,50

42

THPT Hoaøng Hoa Thaùm

Bình Thaïnh

28,00

29,00

29,50

43

THPT Goø Vaáp

Goø Vaáp

29,25

30,00

30,00

44

THPT Nguyeãn Coâng Tröù

Goø Vaáp

35,25

36,25

37,25

45

THPT Traàn Höng Ñaïo

Goø Vaáp

30,75

31,50

32,25

46

THPT Nguyeãn Trung Tröïc

Goø Vaáp

24,25

25,25

26,00

47

THPT Phuù Nhuaän

Phuù Nhuaän

35,75

36,00

37,00

48

THPT Haøn Thuyeân

Phuù Nhuaän

23,25

24,25

24,75

49

THPT Nguyeãn Chí Thanh

Taân Bình

32,00

32,25

32,25

50

THPT Nguyeãn Thöôïng Hieàn

Taân Bình

39,00

40,00

41,00

51

THPT Lyù Töï Troïng

Taân Bình

25,25

25,75

26,50

52

THPT Nguyeãn Thaùi Bình

Taân Bình

27,25

28,00

28,00

53

THPT Long Thôùi

Nhaø Beø

13,00

13,00

13,00

54

THPT Phöôùc Kieån

Nhaø Beø

13,00

13,00

13,00

55

THPT Taân Bình

Taân Phuù

29,75

30,50

30,50

56

THPT Traàn Phuù

Taân Phuù

35,25

35,25

36,25

57

THPT Taây Thaïnh

Taân Phuù

26,75

27,50

28,50

 QUỐC VIỆT


 
(1)