"Dòng chữ "Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" là yếu tố bắt buộc trong thể thức văn bằng, thể hiện sự trang trọng về văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, không thể thiếu trong văn bằng chứng chỉ. Dòng chữ này đã được quy định trong các thông tư quy định về từng loại mẫu của từng loại văn bằng và chứng chỉ."


 PGS.TS Chu Hồng Thanh (Ảnh: Nguyễn Anh/ Vietnam+) .
Xung quanh việc sửa đổi, bổ sung Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, thay thế Quy chế 33, phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Chu Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số điểm đang được dư luận quan tâm.

- Thưa ông, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Lý do sửa đổi, bổ sung văn bản này là gì?

GS.TS Chu Hồng Thanh: Ngày 20/6/2007, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, gọi là quy chế số 33. Qua 3 năm thực hiện, văn bản này đã phát huy tác dụng góp phần giúp cho việc quản lý thống nhất và chặt chẽ hơn về cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp quản lý và các cơ sở giáo dục theo quy định tại các điều 8 và điều 14 của Luật giáo dục. Trong quá trình thực hiện quy chế 33 đã phát sinh một số chi tiết cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu hội nhập. Hiện nay, Bộ giáo dục và Đào tạo đang gửi dự thảo văn bản dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế 33 để xin ý kiến góp ý của các cơ sở giáo dục và đào tạo; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và đưa lên website của Bộ để xin ý kiến góp ý rộng rãi của toàn xã hội.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung về văn bằng chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân lần này gồm những gì?

GS.TS Chu Hồng Thanh: Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân lần này gồm các nội dung sau:

Thứ nhất là bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ phải lập đầy đủ hồ sơ làm căn cứ để cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ và lưu trữ lâu dài, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ; trách nhiệm công bố công khai toàn bộ thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

Thứ hai,  thống nhất về một số nội dung chủ yếu ghi trên văn bằng, chứng chỉ.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung các quy định về chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ cho phù hợp và đồng bộ với các quy định của ngành tư pháp trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ, tên, chữ đệm; xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự; xác định lại giới tính trong trường hợp giới tính của người bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa được định hình chính xác về giới tính, thay đổi giới tính mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính theo quy định của pháp luật .

- Trên tiêu đề của văn bằng tốt nghiệp Đại học hiện nay chỉ còn dòng chữ "Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", tại sao lần sửa đổi này dự thảo lại dự kiến bỏ tiêu đề " Cộng hoà XHCN Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trên các loại hình văn bằng chứng chỉ?

GS.TS Chu Hồng Thanh: Điều 9 và điều 10 của Quy chế 33 quy định về những nội dung cần có của văn bằng, chứng chỉ, còn mẫu cụ thể của từng văn bằng, chứng chỉ và thể thức của văn bằng, chứng chỉ như Quốc hiệu, kích thước, màu sắc, hoa văn, tiêu đề, cách thể hiện được quy định cụ thể tại từng mẫu văn bằng  phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

Dòng chữ "Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" là yếu tố bắt buộc trong thể thức văn bằng, thể hiện sự  trang trọng về văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, không thể thiếu trong văn bằng chứng chỉ.  Dòng chữ này đã  được quy định trong các thông tư quy định về từng loại mẫu của từng loại văn bằng và chứng chỉ.

Hiện nay mẫu bằng giáo dục đại học được quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng; Thông tư số 22/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học; Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng thạc sĩ.

Và tiếp đến là Thông tư số 24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tiến sĩ, tất cả các thông tư quy định về từng loại mẫu trên đây đều có trang trọng dòng chữ "Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam," quy định này đang và sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Theo tôi không có và không thể có bất cứ chủ trương và ý kiến nào đề nghị bỏ dòng chữ rất quan trọng này trên mẫu văn bằng chứng chỉ.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo VietNam+