Có 24 điểm được Tổng cục Thuế đề xuất sửa đổi bổ sung trong Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ngoài các vấn đề liên quan đến khoản miễn trừ, ưu đãi, Tổng cục Thuế cũng đề xuất sửa đổi một số vấn đề liên quan đến các khoản tiền bồi thường khi vi phạm hợp đồng.

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phát sinh rất nhiều các khoản chi về tiền phạt, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, các khoản chi này chưa được quy định cụ thể là có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay không.

Để khắc phục hạn chế này, trong dự thảo sửa đổi Thông tư 130 hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đề xuất cho doanh nghiệp tính vào chi phí các khoản chi này. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Ngoài ra, dự thảo mới cũng bổ sung quy định về việc xác định và chuyển lỗ mà Thông tư 130 chưa đề cập tới. Theo đó, các doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì không được chuyển lỗ các quý tiếp theo trong cùng năm đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mới xác định số lỗ của cả năm, và được chuyển lỗ kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Dự thảo sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và dự kiến áp dụng cho kỳ quyết toán thuế năm 2010.

Theo Như Quỳnh ( VNE)