(PL)- Thời gian tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ sẽ được bố trí vào khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 3 hằng tháng.

Nếu trùng vào ngày nghỉ sẽ bố trí vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp có yêu cầu công việc đột xuất sẽ bố trí theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đó là nội dung trong văn bản về chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng vừa được Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, ngành và địa phương.

Văn bản này cũng lưu ý các thành viên Chính phủ bố trí công việc và thời gian công tác để tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ Chính phủ, hạn chế cử người dự họp thay. Đồng thời, chủ động chuẩn bị báo cáo, đề án được phân công theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi về Văn phòng Chính phủ chậm nhất ngày 25 của tháng trước tháng tổ chức phiên họp.

TTH