Ngày 27-6, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (khóa 9).

Hội nghị thảo luận về Chương trình hành động của Đoàn thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X…

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gồm bốn nội dung lớn. Trong đó, tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi; vận động và tổ chức thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Ngày 28-6, hội nghị tiếp tục làm việc.

TX