(PL)- Ngày 19-3, Bộ Tư pháp đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng động sản - một sáng kiến cải cách thủ tục hành chính giúp giảm thiểu chi phí đến 70%.

Việc đăng ký này được thực hiện tại địa chỉ http://dktructuyen.moj.gov.vn. Tài khoản đăng ký trực tuyến được cấp cho hai nhóm đối tượng là khách hàng thường xuyên và khách hàng vãng lai.

Một trong những lợi ích mà hệ thống đăng ký trực tuyến về giao dịch bảo đảm đem lại là việc tự tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên thông qua hệ thống đăng ký mà không phải nộp phí cung cấp thông tin.

Đ.MINH