(PL)- Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định chi tiết về quản lý, sử dụng con dấu. Theo đó, thủ tục làm con dấu của tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội… không cần một quyết định riêng cho phép sử dụng con dấu như trước đây nữa.

Với tổ chức kinh tế, nếu có trụ sở khác ở ngoài địa phương nơi đóng trụ sở chính, có người đại diện tại trụ sở đó và có nhu cầu sử dụng con dấu thứ hai thì hoàn toàn có quyền làm thêm con dấu giống với con dấu thứ nhất. Hồ sơ chỉ cần có chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đăng ký hoạt động, chứng nhận đầu tư hay giấy phép thành lập và hoạt động của nơi có trụ sở chính, trụ sở thứ hai. Như thế, không cần phải có văn bản đồng ý của cơ quan thành lập ra tổ chức đó như trước đây.

N.NHÂN