Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm.

Khi có nghị quyết hoặc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong cả nước hoặc ở từng địa phương, Thủ tướng căn cứ tình hình thực tiễn quyết định thành lập Bộ chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Bộ chỉ huy sẽ trực tiếp ra quyết định, mệnh lệnh, chỉ thị cụ thể và áp dụng các biện pháp đặc biệt để thi hành nhiệm vụ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, bộ chỉ huy có quyền hạn chế hoặc đóng cửa khẩu biên giới, sân bay, bến cảng và hoạt động trên lãnh hải Việt Nam. Việc thi hành lệnh thiết quân luật và lệnh giới nghiêm chỉ áp dụng trong tình trạng một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

LX (Theo chinhphu.vn)