(PL)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu đến năm 2020 phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đa năng.

Theo đó, các TCTD yếu kém sẽ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giám sát đặc biệt, hỗ trợ và khuyến khích tự nguyện hợp nhất, sáp nhập. Nếu không tự nguyện thì NHNN sẽ có các biện pháp bắt buộc thực hiện.

NHNN tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cổ phần hóa các NHTM nhà nước, trong đó Ngân hàng NN&PTNT được thực hiện cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp và đảm bảo Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối sau cổ phần hóa. Phấn đấu đến năm 2015, tỉ lệ nợ xấu của các NHTM nhà nước dưới 3%; từng bước giảm tỉ lệ dư nợ tín dụng so với vốn huy động về mức không quá 90%. NHNN sẽ chia các TCTD thành ba nhóm gồm lành mạnh, thiếu thanh khoản tạm thời và yếu kém để có biện pháp xử lý thích hợp.

TRÀ PHƯƠNG