UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 121/2009/QĐ-UBND quy định về trình tự thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở; đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở là đất nằm trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và là đất vườn, ao khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của UBND thành phố.

Sau khi chuyển đổi thành đất ở, giá trị đất nông nghiệp xen kẹt sẽ tăng nhiều lần

Về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sẽ bao gồm: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; phương án sản xuất, kinh doanh sau khi chuyển đổi; bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người xin chuyển mục đích sử dụng đất và các văn bản cam kết khác.

UBND quận, huyện, thị xã quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Thời gian giải quyết không quá 13 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đủ điều kiện hoặc phát sinh khiếu kiện phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người sử dụng đất biết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2010.

Theo QĐ (báo Thanh Tra)