Tổng Bí thư nêu 6 nhiệm vụ quan trọng cho ngành Công an
(PLO)- Sáng 15-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự Hội nghị Công an toàn quốc và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị này. Báo Pháp Luật TP.HCM xin lược trích bài phát biểu của Tổng bí thư. 

Theo Tổng bí thư  Nguyễn Phú Trọng, năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khoá XII - năm bản lề có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững.

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; xu hướng bảo hộ trở lại, chống tự do hoá thương mại và đầu tư, sự điều chỉnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4... đang là những đặc điểm lớn trên thế giới hiện nay. Nếu chúng ta không chủ động nhận diện, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, sẽ tăng nguy cơ tụt hậu, nguy cơ mất an ninh, an toàn, tác động lớn đến công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tổng Bí thư nêu 6 nhiệm vụ quan trọng cho ngành Công an - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CAND

Ở trong nước, nền kinh tế còn nhiều tồn tại, yếu kém. Tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí xảy ra ở không ít doanh nghiệp, dự án. Tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi.

Đời sống nhân dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó biến đổi khí hậu là rất lớn trong khi nguồn lực của chúng ta còn hạn hẹp. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn, trong đó có chiến lược "diễn biến hoà bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá" các lực lượng vũ trang nhân dân.

Bối cảnh tình hình đó đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an. Cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; thực hiện thật tốt các chiến lược, chương trình quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mọi hoạt động của lực lượng Công an phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Hai là, Công an phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình, an ninh, an toàn để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình; nhận diện rõ đối tác, đối tượng; phát hiện từ sớm các mối đe doạ đến lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp về chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, nhất là về mặt chiến lược. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, triển khai các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo tinh thần "giữ nước từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy", góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lôi kéo, móc nối, tác động, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ của ngành Công an. Chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả hoạt động khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm. Đấu tranh quyết liệt hơn với các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma tuý, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, buôn lậu, trốn thuế; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng. Trong điều tra, xử lý tội phạm phải làm một cách kiên quyết, bài bản, đúng quy định, nêu cao tinh thần "thượng tôn pháp luật", không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Tích cực, chủ động tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu với Quốc hội chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới một số luật có liên quan; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý dân cư theo Nghị quyết 112 của Chính phủ. Làm tốt công tác quản lý cư trú, người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Bốn là, ngành Công an cần tích cực tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân và huy động các nguồn lực để bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự. Làm tốt công tác dân vận; đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng cụ thể, thiết thực hơn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, bộ, ngành, nhất là với Quân đội nhân dân, các cơ quan tư pháp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Năm là, tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đảng bộ Công an Trung ương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của từng cấp Công an; điều chỉnh, bố trí về tổ chức bộ máy Bộ Công an một cách hợp lý, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới và phát triển, có lộ trình và bước đi phù hợp, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống, đi đôi với làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, lựa chọn, bố trí những người thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ trong tấn công tội phạm; không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an.

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân. Tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân; xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật. Cán bộ, chiến sĩ Công an phải là đội quân tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Phải thường xuyên rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ đã dạy, luôn luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không lợi dụng cương vị công tác, chức quyền để làm hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân.

Sáu là, chủ động bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Rà soát, cơ cấu lại và quản lý chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Công an, chú trọng phát triển công nghiệp an ninh. Có chiến lược, định hướng, giải pháp cụ thể để chủ động nắm bắt xu hướng phát triển, thành tựu, cơ hội của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển khoa học - công nghệ trong Công an, nhất là trên các lĩnh vực công tác tình báo, an ninh mạng, phòng, chống khủng bố, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự..., góp phần hiện thực hoá chủ trương xây dựng nền kinh tế số và công nghiệp thông minh của nước ta.

Xem toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại đây.

PV