(PL)- UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. 

Việc này nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm giải trình (quyết định, hành vi trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước), góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước…

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành của TP, chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định 90/2013 (về trách nhiệm giải trình). Cạnh đó, tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý để biết, nghiêm túc chấp hành. Đồng thời với đó là phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp để hiểu đúng, hiểu rõ. “Đảm bảo thực hiện có hiệu quả thực chất về việc thi hành, áp dụng các quy định này như là một trong rất nhiều các biện pháp phát huy dân chủ, tăng cường sự giám sát từ nhân dân đối với các cơ quan nhà nước” - chỉ thị nêu rõ.

 

PV