(PL)- Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 11044/BTC-QLCS quy định về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các cá nhân, tổ chức biếu, tặng cho các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, việc tiếp nhận quà tặng phải tuân thủ theo đúng quy định của Quy chế tặng quà, nhận quà. Đối với đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải nộp lại quà tặng khi tiếp nhận. Đồng thời, đơn vị phải làm thủ tục để trình cấp có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản được biếu tặng. Cụ thể, bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền quyết định xác lập sở hữu nhà nước đối với tài sản được biếu, tặng cho các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương quản lý.

 BÌNH MINH