Liên bộ Tài chính - Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 1-5-2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp; cán bộ, công chức thuộc biên chế nhà nước được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam; cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn; giáo viên mầm non trong biên chế và giáo viên mầm non hợp đồng; cán bộ y tế xã, phường, thị trấn; người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng; đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu… là những đối tượng được hưởng mức lương mới.

Công thức tính lương mới thực hiện từ ngày 1-5-2010 là: Mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng x (nhân với) hệ số lương hiện hưởng. Công thức tính phụ cấp: Mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng. Các khoản trích và chế độ được hưởng của cán bộ, công chức tính theo mức lương tối thiểu chung được tính lại tương ứng theo mức lương mới từ ngày 1-5-2010.

Theo Hương Ly (HNM)