(PLO)-Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn việc thực hiện tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

Theo đó, trong quý III năm 2012 cho phép các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ vẫn thực hiện tạm ứng vốn tối đa là 30% kế hoạch vốn được giao trong năm.

Trường hợp có nhu cầu tạm ứng vốn cao hơn thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Mức vốn tạm ứng được thực hiện như sau:

Hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng; hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 15% giá trị hợp đồng; hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 10% giá trị hợp đồng.

Mức tạm ứng tối đa của các loại hợp đồng trên không quá 50% giá trị hợp đồng và không vượt kế hoạch vốn được giao năm 2012 của dự án. Xem văn bản tại đây.

Đ.Liên