(PL) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14 sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị Nhà nước.


Ảnh minh họa

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định.

Ngoài ra, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, TPHCM) cũng được điều chỉnh từ 1,25 lên 1,3.

Quy định có hiệu lực từ ngày 1-5, chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo được tính hưởng từ ngày 1-1-2011.

Đ.Liên