Ngày 5-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 08 về Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, có hiệu lực từ ngày 20-3.

Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên bao gồm: nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí về nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp được áp dụng đối với giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; bao gồm: giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp chuyên nghiệp trong các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.


Ảnh minh họa: 24h

Có 5 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí được quy định để đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, bao gồm:

Tiêu chuẩn 1: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục với hai tiêu chí: hiểu biết đối tượng giáo dục và hiểu biết môi trường giáo dục

Tiêu chuẩn 2: Năng lực dạy học 6 tiêu chí: Lập kế hoạch dạy học; Lập kế hoạch bài dạy; Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học; Thực hiện kế hoạch dạy học; Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học; Xây dựng môi trường dạy học; Đánh giá kết quả học tập của học sinh; Quản lí hồ sơ dạy học.

Tiêu chuẩn 3: Năng lực giáo dục 5 tiêu chí: Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục; Giáo dục qua các hoạt động dạy học; Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác; Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh.

Tiêu chuẩn 4: Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục và 2 tiêu chí:Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường; Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường.

Tiêu chuẩn 5: Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm với 2 tiêu chí: Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và đổi mới dạy học và giáo dục.

Xem nội dung văn bản tại đây.

 

 


 
(1)