Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.

Tải văn bản.