Về việc tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ

Tải văn bản.