Hướng dẫn triển khai thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC về khung giá một số dịch vụ khám chữa bệnh.

Tải văn bản.


 
(1)