Về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp 2011-2012.

Tải văn bản.