Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và NĐ 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Tải văn bản.


 
(3)