Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Tải văn bản.