Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân.

Tải văn bản.