Về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Tải văn bản.


 
(3)