Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh tại nghị định 104/2010/NĐ-CP ngày 11-10-2010 của Chính phủ.

Tải văn bản.