Bao gồm các nội dung về quản lý, bảo trì một số tuyến đường thủy nội địa quốc gia; chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết trình độ cao đẳng, đại học; khảo sát toàn quốc về tình hình giảng dạy tiếng Pháp; thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng...

CT 26/CT-TTg ngày 28-9: Về việc triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

QĐ 27/2012/QĐ-UBND HN ngày 2-10: Về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của TP Hà Nội.

TT 28/2012/TT-NHNN ngày 3-10: Quy định về bảo lãnh ngân hàng

QĐ 38/2012/QĐ-TTg ngày 2-10: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Quy chế hoạt động Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo QĐ 25/2012/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng.

TT 40/2012/TT-BGTVT ngày 26-9: Quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam .

NQ 65/NQ-CP ngày 2-10: Về việc Phê duyệt và ký Ban ghi nhớ Hợp tác giữa chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và tổ chức Nông lương Liên Hiệp quốc về tăng cường hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp


Ảnh minh họa: Internet

QĐ 1419/QĐ-TTg ngày 27-9: Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

CV 1551/TTg-KTTH ngày 26-9: Thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng.

QĐ 2396/QĐ-BTC ngày 26-9: Về việc ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ giai đoạn 2011-2015.

QĐ 2400/QĐ-BGTVT ngày 2-10: Về việc điều chuyển và ủy quyền quản lý, bảo trì một số tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa phận TP HCM.

CV 2613/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27-9: Tăng cường cung cấp thông tin lên website/Portal của cơ quan nhà nước.

QĐ 4406/QĐ-UBND HN ngày 3-10: Về việc sửa đổi một số điều của quyết định 2650/QĐ-UB ngày 14/06/2012 quy định về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp của TP Hà Nội.

CV 4826/BNN-KTHT ngày 2-10: Về việc thực hiện các hương trình giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2012.

CV 6446/BGDĐT-GDĐH ngày 28-9: Về việc chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết trình độ cao đẳng, đại học.

CV 6475/BGDĐT-HTQT ngày 1-10: Khảo sát toàn quốc về tình hình giảng dạy tiếng Pháp.

Còn tiếp