Bao gồm các nội dung về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 một số tỉnh, thành phố; chiến lược phát triển lý lịch tư pháp; tín dụng đối với hộ cận nghèo; trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng; hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa...

TT 05/2013/TT-BCT ngày 18-2: Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa.

TT 06/2013/TT-BYT ngày 8-2: Hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do ngân sách Nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả.

TT 10/2013/TT-BCA ngày 22-2: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 90/2010/NĐ-Cp ngày 18/08/2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

TT 11/2013/TT-BNNPTNT ngày 6-2: Ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ.

QĐ 15/2013/QĐ-TTg ngày 23-2: Về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

NĐ 18/2013/NĐ-CP ngày 21-2: Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

TT 18/2013/TT-BTC ngày 20-2: Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng

TT 19/2013/TT-BTC ngày 20-2: Hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính.

NĐ 19/2013/NĐ-CP ngày 23-2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

TT 19/2013/TT-BQP ngày 22-2: Quy định mẫu biểu đăng ký, quản lý, thống kê, báo cáo kết quả đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

NQ 22/NQ-CP ngày 7-2: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Ninh.


Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh?: Internet

NQ 23/NQ-CP ngày 7-2:

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Lai Châu.

NQ 24/NQ-CP ngày 7-2: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Bến Tre.

NQ 25/NQ-CP ngày 7-2: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Sóc Trăng.

QĐ 338/QĐ-TTg ngày 19-2: Phê duyệt "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030".

QĐ 339/QĐ-TTg ngày 19-2: Phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.

Còn tiếp