Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa phối hợp với Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến cho ra mắt bạn đọc tập I và II phần chính sử bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến.

Là công trình khoa học cấp nhà nước, bộ sử Lịch sử Nam Bộ kháng chiến được thực hiện theo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ sách do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn, cố nhà báo, nhà cách mạng lão thành Trần Bạch Đằng làm chủ biên. Đây là một bộ sách có ý nghĩa chính trị, tư tưởng, xã hội to lớn và sâu sắc ở Việt Nam. Bộ sách viết về những cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh thế giới, khu vực và cả Việt Nam ở vào thời kỳ từ giữa thế kỷ XX, bắt đầu từ chiến tranh Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1941) đến hết cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam tổ quốc (1978), đi sâu vào hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975). Ngoài chính sử, bộ sách có kèm theo tập “Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975 và Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ kháng chiến” gồm những chuyên đề mang tính tổng hợp để soi sáng thêm chính sử như phong trào nông dân và vấn đề ruộng đất, nông thôn; phong trào cách mạng ở đô thị; phong trào các dân tộc thiểu số; hoạt động yêu nước của đồng bào các tôn giáo...

Dày trên 4.300 trang, bộ sách là kết quả nghiên cứu tập thể của 33 thành viên trong bảy năm liền.

TX (Theo chinhphu.vn)