Hôm qua, viện trưởng VKSND tỉnh đã có quyết định khen thưởng sáu tập thể nêu trên cùng 12 lãnh đạo, kiểm sát viên có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn đánh bạc.

Đ.LAM