Theo báo cáo của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM (Ban Quản lý) cho thấy tình hình thi hành pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2020 còn gặp một số khó khăn.

Cụ thể, ban Quản lý được giao nhiệm vụ của một cơ quan tương đương cấp Sở, với chức năng là giúp UBND TP.HCM thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố, nhưng các cơ chế và quy định pháp luật trong một số trường hợp không có hướng dẫn cụ thể của các bộ ngành có liên quan cho mô hình thí điểm là ban Quản lý nên còn gặp nhiều lúng túng trong thực tế. Đặc biệt là các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, thanh tra của ban Quản lý tương đương thanh tra Sở, nhưng trong thực tế, ban Quản lý hoạt động như cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, tương đương với Chi cục trực thuộc Sở và thanh tra ban Quản lý hoạt động dưới hình thức Phòng thanh tra. Vì vậy, đã làm hạn chế đi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Từ những khó khăn trên, ban Quản lý đề xuất sớm hoàn thiện các văn bản pháp luật nhằm tránh chồng chéo, thiếu đồng bộ trong các quy định của pháp luật về kiểm tra, thanh tra. Ngoài ra, ban Quản lý còn đề xuất tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ nhân sự làm công tác thanh tra, thanh tra chuyên ngành,…