Từ 1-1-2016, vợ sinh, chồng được nghỉ
(PL)- Ngoài quy định tiến bộ này, hàng loạt chính sách mới gắn bó sát sườn với đời sống người dân cũng sẽ có hiệu lực thi hành.


 

TRẦN LÂM - THANH TRANG