Theo quy định, sau khi trả giấy phép về xuất khẩu lao động, Công ty Xây lắp điện 2 phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đối với các hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực; thực hiện quản lý lao động đang làm việc theo hợp đồng và giải quyết  các vấn đề liên quan đến người lao động sau khi về nước thanh lý hợp đồng.

Từ đầu năm đến nay, có gần 10  doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động. Lý do chủ yếu là các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, buộc phải thu hẹp ngành nghề hoạt động. Theo Người lao động.

Theo NLĐ