Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, về cơ bản, Việt Nam đã đạt được mục tiêu về mặt số lượng, song về chất lượng lao động chưa được đảm bảo. Trong đó, riêng việc đẩy mạnh việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng khiến quá trình sắp xếp, giải quyết việc làm gặp khó khăn ngay trong chính các doanh nghiệp đó. Đơn cử, có thể sẽ xuất hiện tình trạng dôi dư lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

TLL