(PL)- Có thời gian người lao động đóng BHXH và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trùng nhau và sau khi công ty báo giảm quá trình đóng đó thì có được cơ quan BHXH hoàn trả lại không, nếu có thì việc hoàn trả sẽ được thực hiện như thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ mail thanhha…gmail.com

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Căn cứ điểm e khoản 3.1 Mục 3 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam quy định trường hợp một người có từ hai sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả.

Cụ thể, cơ quan BHXH sẽ thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN. Trong đó, bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động và không bao gồm tiền lãi.

Như vậy, cơ quan BHXH sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN cho người lao động.

VÕ HÀ ghi