Những lao động có thâm niên trên 10 năm sẽ được hưởng mức thưởng cao nhất là 200% lương. Những công nhân làm việc tại nhà máy trên một năm sẽ được thưởng 100% lương, mặc dù đây là nhóm có tiền thưởng thấp nhất. Tiền thưởng năm nay sẽ căn cứ trên lương thực nhận thay vì lương cơ bản như năm ngoái.

Công ty Pou Yuen có khoảng 60.000 lao động với mức lương trung bình là 1.800.000 đồng/tháng.

P.ĐIỀN