Tại chỗ này, cột “vác” theo mấy thùng điện đứng chơ vơ giữa đường; tại chỗ kia, năm ba cột dàn trận (ảnh) khiến người tham gia lưu thông phải vất vả luồn lách để vượt qua.

MINH NGHĨA