Ngày 30-6, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2020 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (thay thế cho Thông tư 11/2013 và Thông tư 47/2015).

Theo đó, nội dung đáng chú ý trong quy chuẩn mới này quy định về trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại các cửa hàng xăng dầu.

Cụ thể, tại Điều 12 Thông tư 15/2020 quy định tại cửa hàng xăng dầu phải niêm yết nội quy phòng cháy, chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, biển cấm sử dụng điện thoại di động ở các vị trí dễ thấy, dễ đọc.

Trước đây, quy định có biển cấm sử dụng điện thoại di động tại các cửa hàng xăng dầu chỉ có trong quy chuẩn về thiết kế cửa hàng xăng đầu trên mặt nước tại Thông tư 47/2015.

Còn quy chuẩn tại Thông tư 11/2013 chỉ quy định tại cửa hàng xăng dầu phải niêm yết nội quy phòng cháy, chữa cháy ở các vị trí dễ thấy, có biển cấm lửa và hiệu lệnh báo cháy. Thông tư này không đề cập đến việc đặt biển cấm sử dụng điện thoại di động.

Thông tư 15/2020 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.