Đã khắc phục nắp mương nguy hiểm - ảnh 1

Đã khắc phục nắp mương nguy hiểm - ảnh 2

Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng đã gắn nắp mương mới an toàn cho người đi đường (ảnh 2).