Bộ Nội vụ cho biết NĐ 36/2013 đã tạo cơ sở pháp lý để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, gửi Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước. Từ đó làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng công chức theo đúng vị trí việc làm, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Tuy nhiên, sau hơn năm năm thực hiện, NĐ này đã bộc lộ những bất cập và hạn chế. Bộ Nội vụ đánh giá cần thiết phải sửa đổi, bổ sung NĐ. Dự thảo bổ sung quy định về vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc và tính chất, nội dung công việc. Cụ thể, vị trí việc làm được phân loại như sau:

a) Phân loại theo khối lượng công việc: Vị trí việc làm do một người đảm nhận; vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận; vị trí việc làm kiêm nhiệm.

b) Phân loại theo tính chất, nội dung công việc: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ.

Cùng với đó, dự thảo đề nghị sửa đổi quy định về thẩm quyền và quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương quản lý từ Bộ Nội vụ để phân cấp và giao người đứng đầu bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ ban hành thông tư hướng dẫn phương pháp xác định vị trí việc làm, việc tổ chức xây dựng và quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện do các bộ, ngành, địa phương thực hiện.