- Vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; vợ hoặc chồng, con của thương binh, bệnh binh; vợ hoặc chồng, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; vợ hoặc chồng, con của người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin không còn khả năng lao động;

- Quân nhân dự bị đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên;

- Người đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, người trực tiếp nuôi dưỡng người bị mất sức lao động từ 81% trở lên;

- Người làm công tác cơ yếu.

Như vậy, so với quy định hiện hành, dự thảo đã bổ sung thêm ba đối tượng được miễn nghĩa vụ DQTV là:

- Vợ hoặc chồng, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Người làm công tác cơ yếu.

Tuy nhiên, với trường hợp vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; vợ hoặc chồng, con của thương binh, bệnh binh; vợ hoặc chồng, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên… tình nguyện tham gia nghĩa vụ DQTV thì được xét tuyển chọn vào DQTV.

Dự thảo sửa đổi Luật DQTV dự kiến được biểu quyết thông qua vào chiều 26-11-2019 tới đây.