Theo đó, các đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020. Trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng người thuê chỉ ngừng một hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất vẫn được áp dụng mức giảm trên.

Quy định này không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất bao gồm: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020; quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất đến cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao và cơ quan khác theo quy định.

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày Quyết định 22/2020 có hiệu lực (từ ngày 10-8-2020) đến hết ngày 31-12-2020.