Số tiền này là kết quả đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên và nhiều khách hàng của công ty.

M.HIẾU