Khám bệnh trái tuyến tỉnh vẫn được hưởng 100% BHYT
Từ ngày 1-1-2021, người tham gia BHYT khi tự đi khám chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú.

Quy định trên được nêu tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Tính đến thời điểm hiện tại, việc thông tuyến BHYT mới được áp dụng ở các cơ sở KCB tuyến xã và tuyến huyện.

Hiện nay người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo tỉ lệ như sau:

Tại bệnh viện (BV) tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng;

Tại BV tuyến tỉnh là 60% chi phí; tại BV tuyến huyện là 100% chi phí.

NGUYỄN HIỀN