Văn phòng UBND TP.HCM cho hay theo kế hoạch thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai của TP.HCM năm 2019, mỗi doanh nghiệp đóng góp tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi đóng góp 15.000 đồng/người/năm.

Riêng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng một ngày lương/người/năm. Người lao động trong các doanh nghiệp đóng một ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng.