Theo ông Quảng, hiện Bộ luật Lao động đã có nhiều quy định về quyền tiếp cận thông tin của người lao động như quyền đối thoại, quyền được cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng, quyền thương lượng tập thể… Tuy nhiên, thực tế các quyền này chưa được phát huy. Việc chia sẻ thông tin, tham vấn ở nơi làm việc tại Việt Nam còn chưa phát triển. Người lao động chủ yếu được thông tin về các nghĩa vụ mà họ phải thực hiện. Số DN có thương lượng lao động tập thể còn thấp, chỉ khoảng 65% nhưng chất lượng còn mang tính hình thức, chủ yếu sao chép luật. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng còn mang tính hình thức, chiếu lệ.

T.HẰNG