Giấy của em tôi thì lại ghi là “nhận quyền sử dụng đất do tặng cho”. Vậy nay khi chúng tôi cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu mới, huyện có ghi như thế nữa hay không?

nguyenminhha…gmail.com

Luật sư TRẦN THỊ MIỀN trả lời: Theo văn bản 1597/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 28-12-2012 của Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ TN&MT, khi cấp đổi giấy chứng nhận thì nguồn gốc sử dụng đất trên giấy chứng nhận mới được ghi như trên giấy chứng nhận cấp lần đầu. Trường hợp nguồn gốc ghi trên giấy chứng nhận đã cấp có sự thay đổi cách ghi so với cách ghi theo quy định mới thì ghi lại theo quy định mới. Theo đó, đối với giấy chứng nhận đã cấp trước đây có ghi nguồn gốc sử dụng đất như “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”, “nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, “nhận quyền sử dụng đất do tặng cho quyền sử dụng đất”… được ghi là “công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất”.

Đối với giấy chứng nhận đã cấp trước đây có ghi nguồn gốc “Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất” thì căn cứ hồ sơ xét cấp trước đây để ghi trên giấy chứng nhận mới là “công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất” hoặc “công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Như vậy, hai trường hợp bạn nêu trong thư sẽ được ghi nguồn gốc sử dụng đất là “công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất”.

TP ghi