(PL)- Đầu tháng 10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã ban hành Công văn1953/BHXH-CĐ về cấp giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH (sau đây gọi là GCN).

Theo đó, người lao động cần lưu ý tám điều sau để GCN nghỉ việc hưởng BHXH hợp lệ:

- Thứ nhất, phải đúng mẫu biểu và nội dung hướng dẫn lập mẫu tại Phụ lục 7 ban hành kèm Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017.

- Thứ hai, GCN cần được ghi đúng, đầy đủ, rõ ràng, không được tẩy xóa, không viết hai màu mực và ghi toàn bộ bằng tiếng Việt các nội dung trong mẫu; cấp kịp thời, đúng ngày, tuyệt đối không được cấp khống GCN.

- Thứ ba, người tham gia BHXH một lần khám chỉ được cấp một GCN.

- Thứ tư, GCN phải có đầy đủ, đúng chữ ký và họ tên của y, bác sĩ làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh (KCB) và được người đứng đầu phân công ký cấp GCN.

- Thứ năm, phần ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị: Nếu người đứng đầu cơ sở KCB (hoặc người được ủy quyền) đồng thời cũng là người khám bệnh thì chỉ cần ký và đóng dấu ở phần xác nhận của thủ trưởng đơn vị, không phải ký tên ở phần người hành nghề KCB nhưng vẫn phải ghi ngày, tháng, năm cấp GCN.

- Thứ sáu, đối với trường hợp cấp GCN cho người lao động mắc bệnh cần chữa trị bệnh dài ngày phải ghi đầy đủ tên bệnh và mã bệnh dài ngày theo đúng danh mục của Bộ Y tế.

- Thứ bảy, khi cấp lại mẫu GCN phải đóng dấu “Cấp lại”; trường hợp có sửa đổi, bổ sung nội dung thì phải đóng dấu treo của cơ sở KCB tại phần nội dung bổ sung, sửa đổi.

- Thứ tám, trường hợp người bệnh không được BHXH chi trả do lỗi từ việc cấp GCN không đúng mẫu của cơ sở KCB thì cơ sở phải bồi thường cho họ.

NC